ООН

Универзална декларација за човекови права

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: член 26
  • Локална самоуправа: член 21
  • Култура: член 27
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: член 19
  • Опшествена кохезија: член 1 и член 2

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија