Совет на Европа

Советодавен комитет за Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Параграфи 5, 6, 9, 32, 43-46, 67-79.
    Параграфи 60-66 и 75-79 (за јазици).
  • Локална самоуправа: Параграфи 80-96.
  • Култура: Параграфи 6-8, 32, 36-41.
  • Млади: целиот документ, но особено параграфи 5, 9, 26, 29, 48, 68, 72-74.
  • Медиуми: Параграфи 8, 49, 55-59.
  • Опшествена кохезија: целиот документ

 

погледни го документот