ООН

Комитет за правата на лицата со попреченост

Заклучни согледувања во врска со првичниот извештај од поранешната југословенска Република Македонија

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Параграфи 39, 40
  • Локална самоуправа: Параграф 60 (а оттаму и целиот документ)
  • Култура: Параграфи 51, 52
  • Млади: Параграфи 13, 14
  • Медиуми: Параграфи 35, 36
  • Опшествена кохезија: Развој: низ призма на целите за одржив развој – целиот документ. Недискриминација: Целиот документ.

 

погледни го документот