ООН

Комитет за права на детето

Заклучни согледувања – поранешна југословенска Република Македонија

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Параграфи 65, 66, 84 и 85, но и 6, 7, 32, 33, 38, 39, 52, 53, 58.
  • Локална самоуправа: Параграфи 10, 11, 12, 13, 17, 53, 87.
  • Култура: Параграфи 65 и 66, но и 6, 7, 32, 33, 38, 39, 52, 53, 58.
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: Параграфи: 36, 37, 76, 83, 88,
  • Опшествена кохезија: Развој: 12, 13, 18, 19.
    Недискриминација: целиот документ.

 

погледни го документот