ООН

Комитет за човекови права

Заклучни согледувања во врска со третиот периодичен извештај од поранешната југословенска Република Македонија

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Параграф 20
  • Локална самоуправа: Параграф 10
  • Култура:
  • Млади: Параграфи 10, 15, 20, 21
  • Медиуми: Параграф 18
  • Опшествена кохезија: Параграфи 7, 8, 9, 10, 16, 17, 21. За еднаквост и недискриминација.

 

погледни го документот