ООН

Kомитет за човекови права

Иван Киток против Шведска

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Иако ова е случај примарно за област култура, релеватен е и за другите области бидејќи ја појаснува содржината на членот 27 од МПГПП.
  • Локална самоуправа: Иако ова е случај примарно за област култура, релеватен е и за другите области бидејќи ја појаснува содржината на членот 27 од МПГПП.
  • Култура: целиот документ
  • Млади: Иако ова е случај примарно за област култура, релеватен е и за другите области бидејќи ја појаснува содржината на членот 27 од МПГПП.
  • Медиуми: Иако ова е случај примарно за област култура, релеватен е и за другите области бидејќи ја појаснува содржината на членот 27 од МПГПП.
  • Опшествена кохезија: Иако ова е случај примарно за област култура, релеватен е и за другите области бидејќи ја појаснува содржината на членот 27 од МПГПП.

 

погледни го документот