ООН

Комитет за човекови права, Генерален коментар 25

Право да се учествува во јавниот живот, права на гласање и право на пристап до јавна служба, член 25 од МПГПП

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: Параграфи: 3, 5, 6 
  • Култура: 
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: Недискриминација: Параграфи: 15, 16, 21, 23

 

погледни го документот