ООН

Комитет за човекови права

Генерален коментар 23

Член 27

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: Параграфи: 1, 3.2., 5.1., 5.2., 6.2., 7
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: Параграфи: 5.2., 5.3.
  • Опшествена кохезија: Недискриминација: Параграфи: 2, 4

 

погледни го документот