ООН

Комитет за човекови права

Ф.Х. Зван-де Вирес против Холандија

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади: 
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: Со фокус на еднаквост и недискриминација.
погледни го документот