ООН – Генерално Собрание

Принципи во врска со статусот на националните институции – Париски принципи

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа:
  • Култура: 
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: Како документ кој ги поставува основите и за телата за еднаквост, во целост е релевантен за делот недискриминација.

 

погледни го документот