ОБСЕ – Документ од состанокот од Копенхаген на Конференцијата за човековата димензија на Конференцијата за безбедност и соработка во Европа

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Параграфи: 14, 23, 32, 34, 40
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: Параграфи: 23, 32, 34, 40
  • Млади: 
  • Медиуми: Параграфи 7.8 и 26. Анекс
  • Опшествена кохезија: Параграфи 5.9, 7.5, 31, 32, 33, 40

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија