Совет на Европа

Рамковна конвеција за заштита на националните малцинства

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Член 6(1), 12, 13, 14
  • Локална самоуправа: Член 15, 16
  • Култура: Член 5, 6, 12
  • Млади:
  • Медиуми: Член 6(1), 9
  • Опшествена кохезија: Член 4(1), 6(2)

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија