Совет на Европа

Конвенција за заштита на човековите права и основните слободи

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Протокол 1, член 2
  • Локална самоуправа: целиот документ (листа на случаи поврзана со локалните власти: https://www.coe.int/en/web/congress/echr-case-law)
  • Култура: ЕКЧП Член 8, 9 и 10, и Протокол 1, член 2
  • Млади: целиот документ, особено: Член 1.
  • Медиуми: Член 10
  • Опшествена кохезија: Недискриминација: Член 14, Протокол 12

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија