Совет на Европа

Комитет на министрите, Препорака CM/Rec(2018)1 на Советот на Европа за плурализам во медиумите и транспарентност на медиумската сопственост

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: пара.5.3 и 5.6.
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади: 
  • Медиуми: целиот документ
  • Опшествена кохезија: 

 

погледни го документот