Совет на Европа

Европска социјална повелба – ревидирана

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: целиот документ, особено: Член 9, 10
  • Локална самоуправа: целиот документ, особено: Член 21
  • Култура: 
  • Млади: целиот документ, особено: Член 7, 17
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: РРР: член 30. Недискриминација: Целиот документ, особено: член 20, член Е.

 

погледни го документот