Совет на Европа

Европска комисија против расизам и нетолеранција, ЕКРИ Генерална препорака бр.10. „Борба со расизмот и расната дискриминација преку школското образование“

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: целиот документ
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади: 
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: Недискриминација: целиот документ

 

погледни го документот