Совет на Европа

Бела книга за меѓукултурниот дијалог „Живееме заедно еднакви во достоинството“

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Дел 4.3.
  • Локална самоуправа: целиот документ
  • Култура: целиот документ
  • Млади: 
  • Медиуми: Дел 4.1.
  • Опшествена кохезија: Дел 2.2., 3.4, 4.1.3.

 

погледни го документот