ООН

УНЕСКО – Конвенција против дискриминацијата во образованието

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: целиот документ
  • Локална самоуправа:
  • Култура: Член 5(1-в-i)
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми:
  • Опшествена кохезија: Како недискриминациски инструмент, релевантен е целиот документ.

 

погледни го документот