ООН

Меѓународна конвенција за заштита на правата на сите работници мигранти и членовите на нивните семејства

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: Не е ратификуван. Но, во целост е релеватен за стратешката област.
  • Образование: Не е ратификуван. Но, релевантни се членовите 30, 43(1-а)  и 45(1-а, 2).
  • Локална самоуправа: Не е ратификуван. Но, во целост релеватен за стратешката област (особено членовите 42 и 45(2)).
  • Култура: Не е ратификуван. Но, релевантен е членот 45(3).
  • Млади: Не е ратификуван. Но, во целост е релеватен за стратешката област.
  • Медиуми: Не е ратификуван, но релеватен е членот 13(2)
  • Опшествена кохезија: Не е ратификуван, но во целост е релеватен за стратешката област (особено за недискриминација).

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија