ООН

Меѓународна конвенција за елиминирање на сите форми на расна дискриминација

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: член 5(е)(v), член 7
  • Локална самоуправа: член 2(1)(а, с), член 4(1)(с)
  • Култура: член 5(е)(vi), член 7
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: Член 7
  • Опшествена кохезија: Недискриминација: Целиот документ.

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија