ООН

Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Како недискриминациски инструмент, релевантен е целиот документ, а за стратешката област особено е релевантен член 10.
  • Локална самоуправа: целиот документ
  • Култура: Како недискриминациски инструмент, релевантен е целиот документ, а за стратешката област особено е релевантен член 13 (1-в)
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: целиот документ
  • Опшествена кохезија: Недискриминација: Целиот документ.

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија