ООН

Конвенција за правата

на детето

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: целиот документ, а особено член 28 и 29
  • Локална самоуправа: целиот документ
  • Култура: целиот документ, а особено член 31
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: целиот документ, а особено член 17
  • Опшествена кохезија: РРР: член 18(2), член 24(2-б, ѓ), член 28(1-б)

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија