ООН

Конвенција за правата на лицата со попреченост

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Како недискриминациски инструмент, релевантен е целиот документ, а за стратешката област особено се релевантни член 4(2) и член 24.
  • Локална самоуправа: Како недискриминациски инструмент, релевантен е целиот документ, а за стратешката област особено се релевантни член 4(2) и член 24.
  • Култура: Како недискриминациски инструмент, релевантен е целиот документ, а за стратешката област особено се релевантни член 4(2) и член 30.
  • Млади: Како недискриминациски инструмент, релевантен е целиот документ, а за стратешката област особено e релевантен член 3(1-ж) и член 7.
  • Медиуми: Како недискриминациски инструмент, релевантен е целиот документ, а за стратешката област особено се релевантни член 4, член 8(2-в) и член 21.
  • Опшествена кохезија: Како недискриминациски инструмент, релевантен е целиот документ, а за РРР особено е релевантен член 4.

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија