ООН

УНЕСКО Универзална декларација за културна различност

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Член 5, Анекс II (6-11)
  • Локална самоуправа: целиот документ
  • Култура: целиот документ
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: Член 6, Анекс II (12)
  • Опшествена кохезија: Недискриминација: член 6

 

погледни го документот