ООН

Резолуција на Генералното собрание усвоена на 25 септември 2015 година

Трансформирање на нашиот свет: Агендата 2030 за оддржлив развој

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Параграфи: 7, 15, 20, 25, 26, 27, 37
  • Локална самоуправа:
  • Култура: Цел 4.7.
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: Целиот документ за РРР, а за недискриминација особено параграфи: 3, 8, 13, 20, 27, 35 и Цел 5.

 

погледни го документот