ООН

Работна група за малцинства на Обединетите нации, Коментар на работната група за малцинства на Обединетите нации на Декларација на Обединетите нации за правата на лицата кои припаѓаат кон националните или етничките, религиските и јазичните малцинства

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Параграфи: 6, 28, 31, 39, 51, 53, 61, 62, 64, 65-70, 73
  • Локална самоуправа: Параграфи: 13, 35-37, 38-50
  • Култура: Параграфи: 6, 22, 28, 29, 33-34, 56-58, 65-67
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: Параграфи: 52, 75-77 
  • Опшествена кохезија: РРР: 71-72, 73, 74, 
    Недискриминација: 33, 34, 52, 53, 55

 

погледни го документот