ООН

Милениумска декларација на ООН

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Дел III (19)
  • Локална самоуправа:
  • Култура: Дел I (6) и Дел V (25)
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: РРР (индиректно): Дел III, Член 11
    Недискриминација: Дел I (2, 4, 6), Дел III (13, 19, 20) и Дел V (25)

 

погледни го документот