ООН

Комитет за човекови права

Ј. Г. А. Диергарт и други против Намибија

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Иако ова е случај примарно за еднаквост и недискриминација, опфаќа прашања поврзани со право на образование и за локална самоуправа.
  • Локална самоуправа: Иако ова е случај примарно за еднаквост и недискриминација, опфаќа прашања поврзани со право на образование и за локална самоуправа.
  • Култура: 
  • Млади: 
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: Со фокус на еднаквост и недискриминација. Но, опфаќа и појаснувања за развој.

 

погледни го документот