ООН

Комитет за елиминација на дискриминацијата врз жените

Заклучни согледувања во врска со шестиот периодичен извештај од поранешната југословенска Република Македонија

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Параграфи 21, 22, 31, 33, 34, 37, 38, 44, 45, 46
  • Локална самоуправа: Параграфи 14, 15, 16, 30, 50
  • Култура:
  • Млади: Параграфи 21, 22, 31, 43, 47, 48
  • Медиуми:
  • Опшествена кохезија: За развој: Параграфи 7, 41, 51

 

погледни го документот