ООН

Комитет за елиминација на расната дискриминација

Заклучни согледувања во врска со комбинираниот осми до десетти периодичен извештај од поранешната југословенска Република Македонија

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Параграфи 5, 16, 17, 19
  • Локална самоуправа: Параграфи 12, 13, 22, 23, 24, 25
  • Култура:
  • Млади: Параграфи 5, 16, 17, 20, 21
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: За развој: Параграфи 22, 23.
    За недискриминација: Целиот извештај.

 

погледни го документот