ООН

Декларација за правото на развој

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Член 6(3)
  • Локална самоуправа:
  • Култура: Член 6(3)
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: Член 6(3)
  • Опшествена кохезија: Целиот документ и за РРР, a за недискриминацијa особено член 6.

 

погледни го документот