ООН – Генерално собрание

Декларација за правата на лицата кои припаѓаат кон националните или етничките, религиските и јазичните малцинства

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Член 4(4)
  • Локална самоуправа: Член 2(3)
  • Култура: Член 2, Член 4(2, 4)
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: РРР: член 4 (2, 5), Недискриминација: член 2(1, 5), 3(1), 4(1)

 

погледни го документот