ООН

Виенска декларација и програма за акција

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Дел I, параграф 19, Дел II, параграфи 25, 26, 27.
  • Локална самоуправа: Дел I, параграф 19, Дел II, параграфи 25, 26, 27.
  • Култура: Дел I, параграф 19, Дел II, параграфи 25, 26, 27.
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: Дел I, параграф 19, Дел II, параграфи 25, 26, 27.
  • Опшествена кохезија: целиот документ

 

погледни го документот