ООН

Комитет за човекови права

Арие Холис Валдман против Канада

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади: 
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: Со фокус на еднаквост и недискриминација (разгледувано и низ призма на малцински права).

 

погледни го документот