ООН

Комитет за правата на детето

Генерален коментар бр.1:

член 29(1) – целите на образованието

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: целиот документ
  • Локална самоуправа: 
  • Култура:
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: 

 

погледни го документот