ООН

Комитет за елиминација на расната дискриминација

Генерална препорака XXVII за дискриминацијата врз Ромитe

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование:
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: Недискриминација: Целиот документ.

 

погледни го документот