ООН

Комитет за елиминација на дискриминацијата врз жените

Л.А. и други против Северна Македонија

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: Примарно, случај на дискриминација но, индиректно, релеватно за локална самоуправа.
  • Култура: 
  • Млади: 
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: Со фокус на еднаквост и недискриминација.

 

погледни го документот