ООН

Комитет за економски, социјални и културни права

Заклучни согледувања во врска со комбинираниот втори до четврти периодичен извештај од поранешната југословенска Република Македонија

Поврзаност со документот

 • Правна рамка: целиот документ
 • Образование: Параграфи 53 и 54, како и 9, 21, 22, 49, 50. Параграфи 5-18 се однесуваат на условите за спроведување на конвенцијата (на пример, достапност на податоци, институционална рамка, финансирање, итн), така што се релеватни за сите области, како и препораките во параграфите 57-59.
 • Локална самоуправа: Параграфи 9 и 10.
  Параграфи 5-18 се однесуваат на условите за спроведување на конвенцијата (на пример, достапност на податоци, институционална рамка, финансирање, итн), така што се релеватни за сите области, како и препораките во параграфите 57-59.
 • Култура: Параграфи 53 и 54, како и 9, 21, 22, 49, 50.
  Параграфи 5-18 се однесуваат на условите за спроведување на конвенцијата (на пример, достапност на податоци, институционална рамка, финансирање, итн), така што се релеватни за сите области, како и препораките во параграфите 57-59.
 • Млади: Параграфи 5-18 се однесуваат на условите за спроведување на конвенцијата (на пример, достапност на податоци, институционална рамка, финансирање, итн), така што се релеватни за сите области, како и препораките во параграфите 57-59.
 • Медиуми: 
 • Опшествена кохезија: За развој: 9, 10, 15, 16, 57-59.
  За недискриминација: Параграфи 19 , 20, 33, 34, но нееднаков пристап се споменува и на многу други места низ целиот извештај. Параграфи 21-28 се за конкретни групи лица.
  Параграфи 5-18 се однесуваат на условите за спроведување на конвенцијата (на пример, достапност на податоци, институционална рамка, финансирање, итн), така што се релеватни за сите области, како и препораките во параграфите 57-59.

 

погледни го документот