ООН

Комитет за економски, социјални и културни права, Генерален коментар бр.4

Право на соодветно домување, член 11(1) од Пактот

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: 
  • Култура:
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: РРР: Параграф 12.
    Недискриминација: параграфи 6, 9 и 17.

 

погледни го документот