ООН

Комитет за економски, социјални и културни права, Генерален коментар бр.21

Право на секој да учествува во културниот живот

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Параграф 2
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: целиот документ
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: 

 

погледни го документот