ООН

Комитет за економски, социјални и културни права, Генерален коментар бр.20

Недискриминација во врска со економските, социјалните и културните права

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: целиот документ
  • Локална самоуправа: целиот документ
  • Култура: целиот документ
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: Недискриминација: Целиот документ.

 

погледни го документот