ООН

Комитет за економски, социјални и културни права, Генерален коментар бр.13 

Право на образование член 13

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: целиот документ
  • Локална самоуправа:
  • Култура: 
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: Параграфи: 
  • Опшествена кохезија: Недискриминација: параграфи 31-37.

 

погледни го документот