МОТ

Конвенција за еднаква плата, бр.100

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: Како недискриминациски инструмент, релевантен е целиот документ.

 

погледни го документот