МОТ

Конвенција во врска со дискриминација (вработување и занимање), бр.111

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Член 3(1-б) (За вокациски тренинг: член 1(3), член 3(1-д)).
  • Локална самоуправа: 
  • Култура:
  • Млади: целиот документ
  • Медиуми:
  • Опшествена кохезија: Како недискриминациски инструмент, релевантен е целиот документ.

 

погледни го документот