Европска Унија

Директива на Советот 2000/78/ЕЗ од 27 ноември 2000 година за воспоставување на општа рамка за еднаков третман во вработувањето и занимањето

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади:
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: Недискриминациски инструмент, затоа целиот документ е релевантен.

 

погледни го документот Погледни ја македонската верзија