Европска Унија

Поранешна југословенска Република Македонија: Препораки на Групата на искусни експерти за системските прашања за Владеење на правото поврзани со следењето на комуникациите откриени во пролетта 2015 година

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади:
  • Медиуми: Дел 5 „Медиуми“
  • Опшествена кохезија: Препорака бр.18, дел 3 „Други независни институции“ 

 

погледни го документот