Европска Унија

Европска комисија

Северна Македонија – Извештај 2020 година

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: Дел 2 „Темелите прво“, Поглавје 26
  • Локална самоуправа: Дел 2 „Темелите прво“ – Различни аспекти од работењето на локалната самоуправа се споменати во различни поглавја, така што поголем дел од извештајот е од корист за оваа област.
  • Култура: Дел 2 „Темелите прво“, Поглавје 26
  • Млади: Дел 2 „Темелите прво“ – Различни аспекти од работењето на локалната самоуправа се споменати во различни поглавја, така што поголем дел од извештајот е од корист за оваа област.
  • Медиуми: Дел 2 „Темелите прво“, поглавје 10
  • Опшествена кохезија: Дел 2 „Темелите прво“, поглавје 19, поглавје 22 – Различни развојни аспекти се споменати во различни поглавја, така што поголем дел од извештајот е од корист за оваа област.

 

погледни го документот