Европска Унија

Европска комисија

Препорака од 22.06.2018 година за стандардите за тела за еднаквост Ц(2018)3859 Финално

Поврзаност со документот

  • Правна рамка: целиот документ
  • Образование: 
  • Локална самоуправа: 
  • Култура: 
  • Млади:
  • Медиуми: 
  • Опшествена кохезија: Воспоставува стандарди за тела заеднаквост, па затоа е во целост важен за делот недискриминација.

 

погледни го документот